17 November 2010

Wee jullie, huichelaars van de ChristenUnie"De strijd rond Gaza is niet een strijd tussen Israël en Hamas, maar een strijd tussen de God van Israël en de god van de islam." (ND, 6 januari 2009)

In de oorlog met Gaza (2008-2009) werden door de wegbereiders van het Eeuwige Koninkrijk van de ChristenUnie in drie weken honderden kinderen vermoord. (Amnesty International, OPERATION ‘CAST LEAD’: 22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION) De ChristenUnie had daar "begrip" voor, en vond dat "gerechtvaardigd". "Iedereen [is] het erover eens dat de aanval op Gaza legitiem is," aldus Arie Slob in het Nederlands Dagblad op 6 januari 2009. Hij meende nog net niet dat Israël "God's werk" uitvoerde in Gaza, zoals zijn vrienden van Christenen voor Israël (CvI) dat wel deden.

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn. (Mat 23:27-28)

"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen." (De eed of belofte)

"De ChristenUnie erkent Gods heerschappij over het staatkundig leven, dat de overheid door God is gegeven en in zijn dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat." (christenunie.nl)

"Wat zal er gebeuren als God doet wat Hij belooft, als Hij zichzelf de Heilige zal betonen in het midden van Israël voor het oog van alle naties? Men zal schreeuwen: ‘Buitenproportioneel geweld.’ Tot op het laatste moment zal men dat roepen als de Messias voor Zijn volk strijdt, totdat de laatste vloek en het laatste doek gevallen is. Totdat de zaal van de Veiligheidsraad verlaten is, omdat die er niet meer toe doet."
(Henk Poot, CvI 16 januari 2009)

No comments:

Post a Comment