25 February 2010

Geachte minister Hirsch Ballin, (3)

Zoals u weet is in een parlementaire democratie het recht pas effectief op het moment dat de regels niet volledig indruisen tegen het rechtsgevoel van de burgers. Recht dat als onrecht wordt ervaren kan alleen door grove repressie worden gehandhaafd. Bovendien wordt het recht ernstig uitgehold zodra autoriteiten de rechtsregels schenden of er minachting voor tonen. Met andere woorden: het recht kan in een democratie alleen naar behoren functioneren als niemand en niets er boven verheven is, als allen gelijk zijn aan de wet. Immers, zoals Jefferson het zo treffend formuleerde: 'Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken worden geschapen.'En niet alleen mensen, maar ook staten kunnen niet boven de wet staan omdat als we dit accepteren we zelf het internationaal recht uithollen. Het zal u dan ook niet kunnen verbazen dat er nogal wat burgers zijn die in hun rechtsgevoel geschokt zijn nu u deelneemt aan een symposium georganiseerd door het CIDI, een propaganda-organisatie die het Israelische geweld dat ruim een jaar geleden leidde tot grootscheepse oorlogsmisdaden destijds 'gerechtvaardigd' noemde, en die zich nog steeds niet van deze uitspraak heeft gedistantieerd. Integendeel, het CIDI accepteert niet de bevindingen van het VN-rapport van de Zuidafrikaanse rechter Richard Goldstone, overigens zelf een zionist. Bovendien toont het CIDI, volgens Haaretz een 'pro zionistische lobbygroep', geen enkel respect voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag omdat 's werelds hoogste rechtscollege heeft verklaard dat zowel de Israelische afscheiding als de Joodse nederzettingen in bezet gebied illegaal zijn. En desondanks zal u aanwezig zijn bij een door het CIDI georganiseerd symposium in nota bene het Vredespaleis waar hetzelfde ICJ zetelt. U encanailleert zich als minister van Justitie met een lobbygroep die publiekelijk haar minachting voor het recht toont. U schendt daarmee het rechtsgevoel van fatsoenlijke burgers. Zeker wanneer bij deze bijeenkomst joodse en christelijke oorlogsmisdadigers aanwezig zullen zijn en tevens Dan Meridor, vice-premier Israel, minister van Informatie en Atoomenergie, die er zal spreken over 'The nuclear threat of Iran.' Meneer Hirsch Ballin, hier wordt met twee maten gemeten en dat is politiek desastreus zoals in de toekomst zal blijken. Het is algemeen bekend dat Israel zelf beschikt over nucleaire wapens en andere massavernietigingswapens, die de zionisten in 1973 dreigden in te zetten. Een land dat zich als schurkenstaat gedraagt door langdurig op grote schaal het recht te schenden en zelf over massavernietigingswapens beschikt heeft geen recht van spreken. Het is politiek misdadig om als Nederlandse minister van Justitie aanwezig te zijn bij een pleidooi voor een vooralsnog illegale aanval op Iran. Israel weigert de illegale nederzettingen te ontmantelen, gaat door met een bezetting en pleegt oorlogsmisdaden. En u legitimeert dit door op te treden voor een zionistische propaganda-organisatie. Niet om daar Israel te wijzen op het belang van het internationaal recht, maar om er te spreken over een door het CIDI bepaald onderwerp, zijnde: 'Het recht als barrière tegen de import van haat en geweld uit het Midden-Oosten.'

U maakt hiermee het recht tot een aanfluiting. Ook Paul Bremer III, oud-gouverneur van de VS in Irak zal aanwezig zijn om te spreken over 'American guarantees for a peaceful Middle East.' En dit is geen grap. Deze pro-consul, onder wiens beheer Irak in een totale chaos belandde, is wel de laatste autoriteit op aarde die over een vreedzaam Midden-Oosten kan spreken, nu de illegale inval in Irak ten koste is gegaan van 1,3 miljoen Irakese burgers die om het leven zijn gekomen, terwijl meer dan 2,5 miljoen Irakese burgers naar het buitenland zijn gevlucht, en Irak is ontaard in etnisch gezuiverde regio's. En zoals inmiddels uw regering toegeeft bezat het Westen in 2003 geen volkenrechtelijk mandaat dat de gewelddadige inval in Irak legitimeerde. Met andere woorden: Paul Bremer schond het internationaal recht door mee te werken aan een agressieoorlog. Dit is geen akkefietje maar een ernstige misdaad, een van de drie soorten misdaad waarvoor de nazi-top in Neurenberg tot de dood werd veroordeeld. Het zal dus duidelijk zijn dat volgens uw regering ook Bremer de internationale rechtsorde fundamenteel schond. Desondanks begeeft u zich in een dergelijk gezelschap, niet om te wijzen op deze ernstige schendingen van het recht, maar om deel te nemen aan een symposium bezocht door oorlogsmisdadigers en autoriteiten die oorlogsmisdaden steunen en zelfs propageren.

Het CIDI beweert: 'Israel is een rechtstaat die heel goed in staat is zijn eigen beleid te onderzoeken en daaruit de consequenties te trekken.' Desondanks heeft 'de Joodse natie' nooit in zijn hele 63-jarige bestaan de eigen oorlogsmisdaden serieus bestraft, en ook niet de ontelbare ernstige schendingen van de mensenrechten.

Daar wijst ook Rifat Kassis op, een Palestijnse christen, president van Defence for Children International en ook van de Palestijnse sectie van deze internationale mensenrechtenorganisatie. Daarnaast werkt hij voor de Wereldraad van Kerken in Genève en is actief in verschillende besturen van internationale en locale organisaties. Recentelijk verklaarde hij het volgende:

From the beginning of the second Palestinian intifada [in September 2000] until now around 1,000 children have been killed, excluding the 348 children that were killed in Gaza during the Israeli invasion last winter. We have documented how these children were killed. It is either a direct targeted killing, when they are shot in their heads or [vital] organs, or they were killed because they were bystanders when Israel tried to assassinate somebody, and bombed a building or demolished a home. We should not ignore the fact that children are killed because they do not have quick access to hospitals. There are figures, but I hate figures, as if it is only about numbers -- children are human beings.

Now, with the blockade of Gaza, human rights organizations find it difficult to document the causes of death of children. For example, we do not document a child that was anemic and did not have sufficient food and died because of this. There are so many [ways] children are murdered by Israelis. Take for example settler violence. In 2008, more that 20 children were injured and even some were killed by the violence of settlers, by their aggression and atrocities. We wrote about this in a November 2008 report entitled "Under Attack: Settler Violence against Palestinian Children in the Occupied Territory."

Zie: http://electronicintifada.net/v2/article11076.shtml

Minister Hirsch Ballin, deze Israelische terreur gaat ongestoord en ongestraft door. Sterker nog: u sanctioneert deze terreur door u zich er niet publiekelijk van te distantieren. Het lijkt er zelfs op dat u deze staatsterreur niet alleen gedoogt maar zelfs beloont door onder andere op te treden bij een propaganda-organisatie als het CIDI, waar u gaat spreken over 'Het recht als barrière tegen de import van haat en geweld uit het Midden-Oosten.'

Hoe meer ook u de Israelische terreur steunt, des te meer zullen fatsoenlijke mensen Israel haten, en niet alleen Israel, maar ook degenen die dit terrorisme steunen. Het leven gehoorzaamt de wetten van oorzaak en gevolg. Met andere woorden: het verzet tegen onrecht komt voort uit onrecht. Dat u dit kennelijk niet beseft maakt u ongeschikt om minister van Justitie te zijn. En toch bent u het. Hoe nu verder?

Hoe is het gesteld met 'het recht als barriere tegen de Israelische terreur'? Mijn vraag aan u is: denkt u werkelijk dat u op deze manier het recht dient en de democratische politiek? Denkt u werkelijk dat u hiermee de Derde Wereld overtuigt van begrippen als democratie en rechtstaat? Denkt u werkelijk het rechtsgevoel van veel Nederlanders te bevredigen door terreur te accepteren?

Het zou kunnen zijn dat u denkt met dit optreden de Joden in Israel te steunen. Allereerst dit: het CIDI spreekt niet namens alle joden ter wereld, zelfs niet namens alle joden in Nederland en zeker ook niet namens alle Joden in Israel. Het CIDI spreekt namens een beperkte groep mensen met extremistische opvattingen, die het verkiest om in Nederland te blijven en om het leven van anderen in de waagschaal te leggen. Het maakt hen daarbij niet uit of de slachtoffers in die regio nu Palestijnen dan wel Joden zijn. Joodse Israeli's als bijvoorbeeld Rami en Nurit Elhanan over wie de bekende onderzoeksjournalist John Pilger het volgende schreef:

Rami and Nurit are two of the founders of the Parents Circle, or Bereaved Families Forum, which brings together Israelis and Palestinians who have lost loved ones. "Our children," said Nurit at a rally last December to mark the anniversary of the Israeli assault on Gaza, "have learned this year that all the disgusting qualities which anti-Semites attribute to Jews are actually manifested among our leaders: deceit, greed, and the murder of children … What values of beauty and goodness can we squeeze into such a sophisticated apparatus of brainwashing and reality distortion?"

http://original.antiwar.com/pilger/2010/02/24/listen-to-the-heroes-of-israel/

En wie zijn Rami en Nurit? Wel joods-Israeli's. Rami's 'father survived Auschwitz. His grandparents and six aunts and uncles perished in the Holocaust.'

Waarom komt u niet voor deze mensen op, minister Hirsch Ballin, maar wel voor mensen die terreur rechtvaardigen?

In afwachting van uw antwoord,
vriendelijke groet,
Stan van Houcke,
Journalist/schrijver,
Amsterdam

No comments:

Post a Comment