17 December 2009

Bas Belder (SGP, EU-parlement)

Aan de EU-parlementsleden Marije Cornelissen, Thijs Berman, Dennis de Jong, Peter van Dalen, Hans van Baalen, Wim van de Camp en Louis Bontes (oktober 2009).

Met dit schrijven wil ik een beroep op uw verantwoordelijkheden doen om de democratie in Europa te beschermen tegen politici die lak hebben aan het internationaal recht en internationale akkoorden.


Onlangs is dhr. Bas Belder van de SGP voorzitter geworden van de Commissie Israël in het Europees Parlement. Het is zaak dat u, als democratisch Europarlementariër, het aftreden van dhr. Belder als voorzitter van de Commissie Israël gaat bewerkstelligen. De volksvertegenwoordiger Belder mag in zijn functie namelijk nooit een andere wet en autoriteit dienen dan vastgelegd in de grondbeginselen van de democratie, en nooit een andere autoriteit over internationale zaken laten beslissen dan het internationaal recht. Op beide punten verzaakt dhr Belder, zo kunnen we lezen in de standpunten van de SGP, die naar ik aanneem ook de standpunten van de heer Belder zijn.

"Voor de SGP is solidariteit met het Joodse volk onopgeefbaar. In het verlengde daarvan, zetten we ons in voor een veilig bestaan van de staat Israël op het grondgebied dat het volk door God is toegewezen. Die solidariteit hebben we tot uitdrukking gebracht in artikel 29b van ons Program van Beginselen: Gods hand leidt het wereldgebeuren, en daarmee ook het ontstaan, voortbestaan en verdwijnen van volken. Israël, als volk van het oude verbond, neemt daarbij een bijzondere plaats in: de Joden zijn de beminden om der vaderen wil, die door de HEERE hun land toebedeeld kregen, zoals beschreven is in het Oude Testament. De meest wezenlijke belofte van het genadeverbond is, dat Christus de Enige Naam tot zaligheid is voor Jood en heiden." (bron: SGP standpunten)

De SGP schrijft over 'nederzettingen', tussen aanhalingstekens, alsof zij niet zo heten. Maar erger nog, in een terugblik op zijn Israëlreis van dit jaar beschrijft Van der Staaij de Westoever als "het omstreden gebied", terwijl iedere andere politicus weet dat het door het internationaal recht duidelijk is gemarkeerd als een door Israël bezet gebied, waar helemaal niets 'omstreden' aan is. De nederzettingen Ariel en Ma'ale Adumim noemt Van der Staaij zelfs "Israëlische steden".

De heer Belder heeft zich in een debat in 2006 uitgesproken niet uit te kijken naar een Palestijnse staat. Hij noemde het beoogde een "Palestijnse schurkenstaat". Zodoende mogen we concluderen dat hij tegen een vredesakkoord én de wens van de internationale gemeenschap is. De heer Belder is bijvoorbeeld, net als zijn partij, vóór de permanente bezetting van Oost-Jeruzalem.

Christenfundamentalisten als dhr. Belder en andere SGP'ers geloven dat er maar één god is en dat is hun god. Zij beschouwen niet alleen de islam, maar ook het jodendom als een dwaalleer, zoals onder andere uit deze zin uit de standpunten van de SGP blijkt: "De meest wezenlijke belofte van het genadeverbond is, dat Christus de Enige Naam tot zaligheid is voor Jood en heiden." En die ene Christus is superieur. Dat werd 1 oktober jl. in de Kamer nog eens onderstreept, toen dhr. Van der Staaij pleitte voor een ongelijke behandeling van de islam t.o.v. het christendom: "Ja, een beetje meer discriminatie op dit punt zou geen kwaad kunnen."

Kortom, het Europese parlement heeft als voorzitter van de commissie die de Europese politiek tegenover Israel uitstippelt een man benoemd die rotsvast gelooft dat "de staat Israël op het grondgebied" is gevestigd "dat het volk door God is toegewezen". Dat betekent dus het bijbelse Israël. Met andere woorden: het internationaal recht is ondergeschikt aan de wil en wet van de god van Bas Belder, en democratie kan daar geen verandering in kan brengen.

Mijns inziens wordt de parlementaire democratie met religieus-fundamentalisten als dhr. Belder, die aan democratie, recht en akkoorden geen boodschap heeft, en alleen aan zijn god verantwoordig af moet leggen, maar die wel namens de Europese Unie een belangrijke stempel kan drukken op de politieke koers van Europa ten aanzien van "het uitverkoren volk in het beloofde land", een farce. Het is aan u om de democratie te beschermen.

Alleen Thijs Berman had het fatsoen om op mijn dringende oproep te reageren. Maar in de trant van: maakt u zich niet ongerust, er zijn genoeg parlementsleden die ook oog hebben voor het lot van de Palestijnen. Kluitje in het riet dus. Wie beschermt ons tegen de religieuze fundamentalisten die lak hebben aan democratie en de rechtsorde? Blijkbaar niemand in het EU-parlement, rechts niet, maar ook links niet.

Deze week hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken weer eens te kennen gegeven dat Jeruzalem de hoofdstad moet worden van zowel Israël als een te vormen Palestijnse staat. Dat wil Europa (maar ook Amerika) al bijna 40 jaar, conform de VN resolutie 242 uit 1967, unaniem aangenomen, dus door de hele wereld, kunnen we gerust zeggen. Maar dat zal Bas Belder een zorg zijn, omdat zijn sekte alleen maar 'luistert' naar een stem uit de wolken, of naar iets wat iemand naar zeggen eeuwen geleden heeft opgeschreven en alleen maar geïnterpreteerd kan worden en niet begrepen.De Refokrant van Nederland beijvert zich gewoonlijk om de zionistische consensus te bestendigen, en dus vertaalt het de internationale rechtsorde en de wens van de wereldgemeenschap naar zijnde een "visie" en een "opstelling". Maar dan is 'Gij zult niet doden' en 'Gij zult niet stelen' dat ook!

"Ik ben zeer teleurgesteld", zei de afgevaardigde [Bas Belder] in een debat in Straatsburg. Hij acht de stellingname van vorige week een "ernstige diplomatieke en politieke terugslag voor het vredesproces. Zij stimuleert de Palestijnse Autoriteit bepaald niet de onderhandelingen te hervatten."

Wat Bas Belder hier stelt is dat de (internationaal unaniem veroordeelde) bezetting van Oost-Jeruzalem een pressiemiddel, of zo u wil een chantagemiddel, is om de PA tot "onderhandelen" te dwingen. Afgezien van het feit dat Belder net doet alsof er met Israël te onderhandelen valt. Eén dag na de mededeling van de zogenaamde 'bevriezing' van de nederzettingenbouw werd meegedeeld dat 1. die niet opgaat voor Oost-Jeruzalem, en dat 2. de nederzetting Gilo uitgebreid gaat worden. En ja, natuurlijk vinden de Israëliers ons, en vooral de christelijke 'vrienden van Israël' zoals Bas Belder, schlemielen. Maar wel bruikbare schlemielen, die het zionistische ideaal van Eretz Yisrael, en dus ook de bezetting, jaarlijks met miljoenen dollars helpen realiseren. Maar zou Bas Belder anoniem door een orthodox-joodse wijk in Jeruzalem lopen, met zijn christelijke praatjes, dan zouden de joden op hem spugen.

No comments:

Post a Comment