16 June 2012

Avraham Burg en de Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde

"Alles wat aan de overkant van de Groene Lijn gebeurt, vormt het duistere alter ego van Israël. Daar manifesteert zich haar verborgen persoonlijkheid. Boosaardig, agressief en ondoordringbaar. Deze persoonlijkheid dreigt de overhand te krijgen op de goede en humane delen van het legitieme Israël." --Avraham Burg in TrouwThe Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) is een roman van de Schotse schrijver Robert Louis Stevenson, en gaat in op het psychologische fenomeen van de gespleten persoonlijkheid.

Dr. Jekyll is een gewaardeerd arts die zich verdiept in het probleem van goed en kwaad en bedenkt dat beide in de aard van elk mens voorkomen. Hij vraagt zich af of deze twee naturen in de mens gescheiden kunnen worden. Zijn experimenten leveren een middel op dat ertoe leidt dat de kwade krachten in zijn natuur de overhand krijgen. Met een tegengif kan hij terugkeren tot zijn betere ik.

Het kwade schepsel dat tevoorschijn komt geeft hij de naam Mr. Hyde, maar het blijkt dat hij deze steeds minder onder controle kan houden. Als Hyde begaat Jekyll misdaden die hij normaal nooit zou plegen, en uiteindelijk komt het tot een afschuwelijke moord. Het tegengif wordt ook steeds minder effectief. Uiteindelijk, als de ontdekking van de misdaad naderbij komt en de ingrediënten van het tegengif niet meer voorhanden blijken, pleegt hij zelfmoord. (Wikipedia)

Avraham Burg in Trouw, een vertaald en ingekort artikel uit The Independent:

"Ik heb besloten geen producten uit nederzettingen te kopen. Ik steek de Groene Lijn niet over, niet voor publieke doeleinden, noch voor familiebijeenkomsten. Alles wat aan de overkant van de Groene Lijn gebeurt, vormt het duistere alter ego van Israël. Daar manifesteert zich haar verborgen persoonlijkheid. Boosaardig, agressief en ondoordringbaar. Deze persoonlijkheid dreigt de overhand te krijgen op de goede en humane delen van het legitieme Israël. Met hulp van de internationale gemeenschap moeten we deze demonen terugduwen in hun fles en terugkeren naar de positieve waarden waarvoor de staat Israël is gesticht."

"Het had al lang voor elke Israëlische burger duidelijk moeten zijn dat alles binnen deze lijn het democratische, juridische en normatieve Israël is en alles buiten de lijn iets anders: ondemocratisch, illegaal, niet normatief. Niet van ons."

Avraham Burg's gespleten gedachtengang wordt duidelijk in het artikel. Aan de ene kant staan zijn goede bedoelingen (uitsluitend) voor Israël, en aan de andere kant zijn ontkenning van de werkelijkheid. Zijn irrationele gedachtengang leidt ertoe dat hij de virtuele Groene Lijn als de morele grens tussen het 'goede' en het 'slechte' Israël ziet. Binnen die grens woont dr. Jekyll en daarbuiten opereert mr. Hyde. En als Israël dat slechte gedeelte, waar Mr. Hyde woont, maar zou opgeven en afstoten, dan zal het vanzelf weer goed komen met Israël, zo meent Burg. In tegenstelling tot Robert Louis Stevenson.

Zionisten met hun sprookjes en mythen. Israël is een gemilitariseerde en racistische samenleving, die ook minderheden bínnen de Groene Lijn buitensluit en met repressieve bureaucratische middelen, discriminerende wetten en geweld het leven zuur maakt. Generaties Israëlische joden groeien op in angst en met haat, en daar waar die dreigen te ontbreken, zullen ze er wel met behulp van politieke propaganda worden ingestampt, met nieuwe angstvisioenen, nieuwe bedreigingen, en nieuwe 'administratieve' maatregelen. De opkomst van de orthodox-joodse macht maakt het probleem van Israël alleen maar manifester - want aanwzig was het al. Ook zal die macht haar ideaal van Eretz Israel, het etnisch zuiver Joodse én joodse Groot Israël, heus niet zomaar opgeven. De werkelijkheid is dat die macht steeds groter wordt.

Het is niet de schuld van de Groene Lijn dat er Israëli's zijn die "Kill all Arabs" en "Arabs to the gas chambers" op de muren van Hebron kalken. Het is niet de Groene Lijn die Israëli's kweekt die Hitler bedanken op het holocaustmonument Yad Vashem. En het is ook niet de Groene Lijn die minderheden in Israël kenmerkt als "een kanker in het lichaam van Israël". Het probleem ligt dieper, en heeft te maken met de identiteit van "de Joodse staat", die verankerd is in angst, repressie, geweld en etnische zuivering.

Avraham Burg is ervan overtuigd is dat "Joden een ingebouwde afkeer hebben van enig autoritair of totalitair regime", en een "ingebouwde genetische ’balancerende anarchie’" bezitten, die hen zou behoeden voor een fascistische dictatuur in Israël. Daar krijg ik de rillingen van. Omdat hij daarmee Joden op een moreel hoger niveau tilt dan andere mensen, niet-joden, die niet "genetisch" uitgerust zouden zijn om onderdrukking te bestrijden - of dat al zouden wensen. Afgezien van dit idee over morele superioriteit bewijst de ontwikkeling van Israël nog steeds Burg's ongelijk. Mensen blijven mensen, overal ter wereld, en daar is geen kruid - of een tegengif om Mr. Hyde op miraculeuze wijze te laten verdwijnen - tegen opgewassen.TRANSLATE

No comments:

Post a Comment