24 March 2006

Politie werkt onderzoek Sévèke tegen?

www.louisseveke.nl

Politie wijst onafhankelijke monitor af bij moordonderzoek

Familie en vrienden van Louis Sévèke zijn erg teleurgesteld en verbaasd dat de politie ons verzoek tot een onafhankelijke monitor bij het moordonderzoek afwijst.

Sinds de moord op Louis heeft er op verzoek van de groep familie en vrienden van Louis een aantal gesprekken plaatsgevonden met justitie en politie. Wij wilden daardoor meer zicht krijgen in de voortgang van het onderzoek. Dit altijd in het besef dat justitie en politie ons geen directe tactische of onderzoeksinformatie kan geven.

Wij twijfelen niet aan de inzet en de bereidheid van de mensen in het Bamboeteam om de zaak op te lossen. Wel roept dat deel van het onderzoek waar wij zicht op hebben, vragen bij ons op. Uit verhoren van de directe kennissenkring van Louis blijkt dat de vragen van de politie tot nu toe zeer sterk gericht zijn op persoonlijke zaken en dat er nauwelijks vragen over zijn werk worden gesteld. Twijfel is er ook of de politie wel voldoende zicht heeft op alle mogelijke werkhypotheses en scenario’s. Dit ondanks de intensieve wijze waarop men bezig is met het vergaren van informatie. Daarom willen we een onafhankelijke monitor toevoegen aan het onderzoek naar de moord.

Deze onafhankelijke monitor zou in onze ogen drie taken hebben;
- het controleren of alle scenario’s en de daarbij behorende zaken worden onderzocht,
- nagaan of suggesties, tips en vragen van familie en vrienden in het moordonderzoek worden
meegenomen,
- controleren of de prioriteitstelling van scenario’s op basis van juiste argumenten gebeurd.
De taak van de onafhankelijke monitor is nadrukkelijk niet die van bemiddelaar tussen politie en familie en vrienden.

Voor ons verzoek vinden wij steun in het rapport van de commissie Posthumus. Daarin valt op pagina 28 te lezen dat onafhankelijke monitoring mogelijk is. Wij willen – in de lijn van Posthumus - de onafhankelijke monitor toevoegen aan het huidige tegenspraakteam van de politie. Volgens ons kan toevoeging van de onafhankelijke monitor het vertrouwen in het onderzoek versterken.

Familie en vrienden hebben voor de onafhankelijke monitoring een officieel verzoek ingediend bij de betrokken Officier van Justitie, de leider van het onderzoek. Deze heeft zich echter op het standpunt gesteld dat justitie geen (formele) zeggenschap over het tegenspraakteam heeft. Ons verzoek is daarop doorgeleid aan de formele opdrachtgever, de heer A. Garssen, Districtschef Stad Nijmegen.

Op 13 maart jl. heeft de heer Garssen ons verzoek afgewezen. De districtsleiding zegt er verantwoordelijk voor te zijn dat de privacy van alle getuigen op een juiste manier wordt beschermd. Ook vindt ze het van groot belang dat niet alle gehanteerde onderzoeksmethoden aan derden worden prijsgegeven en dat informatie uit het lopende onderzoek niet uitlekt. De districtsleiding vindt met het huidige tegenspraakteam voldoende de tegenspraak georganiseerd te hebben.

Wij zijn zeer verbaasd over de afwijzing. We hebben de heer mr. Floris Tas bereid gevonden de rol van onafhankelijke monitor op zich te nemen. Hij is docent recht aan de Politieacademie. De directie van de Politieacademie steunt de onafhankelijke monitoring. Ze is ook bereid dit te faciliteren wanneer daartoe door Justitie en/of Korpsbeheerder een verzoek wordt gedaan.

We hebben veel vertrouwen in de heer Tas en vinden hem voldoende deskundig. We realiseren ons terdege dat over de privacy van betrokkenen en het onderzoek zelf werkafspraken gemaakt dienen te worden. Het feit dat de onafhankelijke monitor onder de vlag van de Politieacademie zou kunnen functioneren, biedt daartoe afdoende garanties.

Dit is de eerste keer dat een tegenspraakteam is ingesteld en het is voor alle partijen zoeken naar een optimale vorm. Volgens ons kan een onafhankelijke monitor een extra bijdrage leveren aan het goede functioneren van het tegenspraakteam.

We vinden het erg spijtig dat de districtsleiding niet ingaat op ons verzoek van onafhankelijke monitoring en de voordelen ervan niet lijkt in te zien. Dat is voor het onderzoek naar de moord op Louis, maar ook voor toekomstige grote onderzoeken een gemiste kans. We hopen dan ook op een heroverweging.

Familie en Vrienden van Louis
-------------------------------------------------------

http://www.louisseveke.nl/

Louisseveke mailing list: Louisseveke@d4mail.nl
http://d4mail.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/louisseveke

No comments:

Post a Comment